Welkom

Serpentijn verzorgt onderwijs, (team)supervisie en begeleiding in de behandeling van complex trauma waarbij het uitgangspunt de therapeutische relatie is. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij je persoonlijke en professionele stijl van werken. Het contact met jezelf is het uitgangspunt van waaruit de relatie met de ander ontstaat en ontwikkeld wordt.

Ontrafeling Van Complex Trauma

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Bekijk training

Uitzicht op inzicht

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Bekijk training

Samenwerking

Astrid en Màrika hebben elkaar vanuit hun eigen vrijgevestigde psychotherapiepraktijk, ontmoet bij het opzetten van vaardigheidstrainingen voor cliënten met complex trauma. Van cliënten uit deze groepen hebben we geleerd hoe belangrijk het voor hen is om informatie en ervaringen uit te wisselen waarbij ook de psychoeducatie een belangrijk element was. Wij ontdekten hoe noodzakelijk het voor ons als therapeut is, om samen te reflecteren, zodat je de ingewikkelde dynamiek van deze clientengroep kunt begrijpen en hanteren. Het is onze ervaring dat deze trajecten veel vragen van therapeuten en er aandacht nodig is om de therapeut gezond te houden en burn-out te voorkomen. Dit is bovendien noodzakelijk om de therapeutische relatie zuiver te houden. Vanuit deze overtuiging is Serpentijn ontstaan.

Missie

Werken in en met ingewikkelde relaties. In emotioneel beladen gesprekken  is het belangrijk om een relationele basis te creëren waardoor je op een gezonde en efficiënte manier kunt bespreken wat gezegd moet worden. Dit doet zich zowel voor in kortdurende- als in langdurende (behandel)relaties. 

Via onderwijs, supervisie en symposia bieden wij trajecten aan waarin weten, voelen en doen geïntegreerd aangeboden worden: het verwerven van kennis, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen en verfijnen van eigen mentaliserend vermogen. 

Màrika Engel

Ik ben Màrika Engel, klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkzaam in mijn eigen praktijk sinds 1999.
Ik ben begonnen als ouderenpsycholoog in 1985, aanvankelijk in het verpleeghuis en later binnen de ambulante GGZ.
Het werken met ouderen binnen de verpleeghuizen leerde mij dat problemen van mensen meestal niet beperkt blijven tot het individu maar dat de familie eromheen, net zo goed als alle verschillende hulpverleners, een (belangrijke) rol spelen.
Dat was de reden om mij te specialiseren in de systeemtherapie (partnerrelatietherapie) waarbij ik mij vooral gericht heb op de partnerrelatieproblematiek en de “oudere” gezinnen: oude ouders met volwassen kinderen.
De overstap naar een zelfstandig gevestigde praktijk bracht de mogelijkheid om naast ouderen ook jonge(re) volwassenen te gaan behandelen wat ik een verrijkende aanvulling vond.
Binnen de GGZ ouderen hield ik mij al bezig met traumabehandeling, voornamelijk oorlogsgerelateerd en binnen mijn eigen praktijk heb ik dat voortgezet en uitgebreid naar ook de behandeling van (vroeg) kinderlijk trauma.
Binnen mijn eigen praktijk behandel ik individuele clienten, echtparen en gezinnen en groepen.
Ik ben supervisor en leertherpeut en werk als docent voor de RINO Noordholland en vanuit Serpentijn.

Download C.V.

Astrid Steenhuisen

Ik ben Astrid Steenhuisen, GZ psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. Ik ben werkzaam in mijn eigen praktijk sinds 1999. Ik ben begonnen in 1990 als psycholoog, psychotherapeut in opleiding in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht waar ik als cognitieve gedragstherapeut werkte. Vervolgens heb ik 8 jaar op de polikliniek psychiatrie van het Groenehart ziekenhuis in Gouda gewerkt waar ik mij bezighield met individuele psychotherapie, partnerrelatie therapie en groepstherapie. In 2001 ben ik gaan werken op de afdeling persoonlijkheidsstoornissen van het Regionaal Psychiatrisch Centrum in Zeist. Daar hebben we het bovenregionaal Top Referent Trauma Centrum opgezet, behorend bij het landelijk centrum voor vroegkinderlijk trauma. Sinds 2012 werk ik uitsluitend in mijn eigen praktijk. Hier werk ik individueel met cliënten, met de partner en in groepen. Voorts ben ik supervisor, leertherapeut en docent. Ik vind het erg belangrijk en inspirerend om kennis en ervaringen te delen met collega’s.Ik heb gewerkt als docent en supervisor binnen de TRTC’s in Nederland, bij het RINO en werk momenteel vanuit Serpentijn.

Download C.V.

Aanbod

Cursussen

Basiscursus herkennen en behandelen van dissociatieve stoornissen

Doel
Leren wat een dissociatieve stoornis is, hoe deze mogelijk ontstaat en wat de invloed ervan is op het volwassen functioneren. Tevens leert u hoe een behandeling opgezet kan worden, hoe daarbinnen veilige grenzen voor cliënt en therapeut gecreëerd kunnen worden en wat de methodieken en vaardigheden zijn die in de behandeling gebruikt kunnen worden.

Tenslotte wordt er gekeken naar overdrachts- en tegenoverdrachtsgevoelens waarmee de therapeut geconfronteerd wordt. Hoe zijn deze in de therapie te ontdekken, te bewerken en te hanteren binnen veilige grenzen.

Doelgroep
Praktisch werkende hulpverleners in eerste- of tweedelijnsinstellingen dan wel vrijgevestigd: gz-psychologen met ervaring, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. 

Inhoud
Deze cursus richt zich op de fasegerichte behandeling van mensen met een dissociatieve stoornis, met name de stabilisatiefase. We gaan uitgebreid in op de theorie en diversie methodieken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de kwaliteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden van de therapeut in dergelijke, vaak intensieve en langdurende behandelingen

Groepssupervisie

Groepssupervisie met als focus overdracht en tegenoverdracht 

Wij komen in ons werk als supervisor en docent  vaak tegen dat er veel  kennis is van therapeutische technieken maar weinig aandacht voor de interne processen van de therapeut zelf. Zicht hebben op eigen gevoelens,  het herkennen van eigen lijfelijke reacties op heftige emoties van de ander is een onmisbaar instrument bij de behandeling van ingewikkelde problematiek .  Je eigen geschiedenis, je hechtingsstijl, je neiging van reageren op de verschillende hechtingsstijlen spelen  daarbij een belangrijke rol. In de groepssupervisie besteden we aandacht aan het   zicht krijgen op je interne emotie regulatie systeem, je emotionele huishouding. 

Groepssupervisie over de behandeling van cliënten met een dissociatieve stoornis

Er is veel vraag naar behandelaren van cliënten met dissociatieve stoornissen. Niet zelden zien we een aarzeling bij psychotherapeuten om aan deze ingewikkelde behandelingen te beginnen. Dat heeft te maken met zowel onzekerheid over theoretische kennis m.b.t. deze problematiek als ook met het hanteren van de therapeutische relatie.

In de groepssupervisie besteden we aandacht aan beide aspecten: theoretische kennis en de praktijk van de behandeling zelf.

Onderwerpen kunnen zijn: het herkennen van de dissociatieve stoornissen, het uitsluiten van de nagebootste stoornis, het onderscheiden van de verschillende fasen in de behandeling; het omgaan met de verschillende bewustzijnstoestanden, het herkennen en reageren op switchen, het omgaan met extreme emoties, de technieken om te stabiliseren; hoe om te gaan met trauma.

Wat betreft de behandeling zelf van cliënten met een dissociatieve identiteitsstoornis of een DS NAO: je kunt als therapeut makkelijk ingezogen raken. Het gaat vaak om intensieve, langer durende behandelingen waarbij er vrijwel altijd ook sprake is van een vroege hechtingsstoornis. Gezien het bovenstaande denken wij dat het essentieel is om je eigen rol en functioneren binnen de therapeutische relatie te onderzoeken.
Wij bieden de mogelijkheid om dit met collega’s in een groep te doen.

Supervisie dagen 

Werken met dissociatie en afgesplitste delen van  cliënten met een dissociatieve stoornis 

Vaak wordt de wens geuit om een casus eens wat verder uit te kunnen werken en langer de tijd te hebben om te oefenen. 

Het daadwerkelijk oefenen met dissociatie in de kamer helpt om de koud watervrees te overwinnen, dissociatie  eerder te onderkennen  en er op te focussen 

Theorie zal ook aan bod komen maar hier zal de nadruk niet op liggen; daar leent onze basiscursus zich beter voor. 

Op deze dag  wordt geoefend met eigen ingebrachte casuïstiek rondom het omgaan met DIS/DSNAO Hoe spreek je ANP’s en EP’s aan en hoe doe je dat, hoe benoem je wat er gebeurt, hoe betrek je andere delen, wat is “talking through” etc.  

Inbreng kan schriftelijk of met een video.  

Supervisie individueel

Individueel supervisietraject

De mogelijkheid bestaat om een individueel supervisietraject aan te vragen met betrekking tot complex trauma en de therapeutische relatie. 

Download portfolio (PDF)

Bedrijfsgegevens

Stuur ons gerust een mailtje

EMAIL

serpentijn@cphogeweg.nl

Marika Engel

Ingeschreven in het BIG register van:
Gezondheidszorgpsychologen
Specialistenregister Klinisch psycholoog
registratie nr:  890 453 349 25

Psychotherapeuten
registratie nr: 190 453 349 16

Kamer van Koophandel: 30260760

Lidmaatschappen beroepsverenigingen
NIP, NVP, LVVP, NVRG, EMDR, EFT, NtVP, ESTD

Astrid Steenhuisen

Ingeschreven in het BIG register van:
Psychotherapeuten
registratie nr:  29048385325

Gezondheidszorg psycholoog
registratie nr: 49048385316

Kamer van Koophandel: 30273669

Lidmaatschappen beroepsverenigingen
VGCt, NIP, LVVP, NVP, ESTD